Platform สำหรับงานวิจัยด้านพัฒนาการเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

สมองสามส่วน
โดยนางสาววันเพ็ญ  ฤทธิตา
ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
นักศึกษาปริญญาโท ด้านพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


Growth Mindset Parenting การเลี้ยงดูแบบกรอบแนวคิดเติบโต
โดย
นางสาวมลฤดี น้อยตำแย
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
นักศึกษาปริญญาโท ด้านพัฒนาการมนุษย์ เอกพัฒนาการเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็ก โดย นางสาวมลฤดี น้อยตำแย 
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
นักศึกษาปริญญาโท ด้านพัฒนาการมนุษย์ เอกพัฒนาการเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาทักษะอารมณ์ และสังคม 

โดยนางสาววันเพ็ญ  ฤทธิตา
ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
นักศึกษาปริญญาโท ด้านพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล